FlirtMi - pierwsza taka społeczność w twojej komórce

Aby pobrać aplikację wyślij SMS o treści TEST na numer

  Regulamin korzystania z aplikacji FlirtMi

  § 1

  Wstęp

 1. Regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Administratora na rzecz Użytkowników.
 2. Usługi są świadczone na zasadach określonych w Regulaminie zaś naruszenie przez Użytkownika postanowień Regulaminu powodować będzie skutki wynikające bezpośrednio z treści Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.
 3. § 2
  Definicje


  Regulamin - oznacza niniejszy dokument

  Administrator - Platforma Rozrywki Mobilnej NITRO sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Krakowie, ul. Zaleskiego 36/6, 31-525 Kraków wpisana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000178058, REGON 356756156, NIP 677 22 18 794

  Aplikacja - program działający w telefonie komórkowym Użytkownika.

  Użytkownik - osoba fizyczna, która skutecznie zarejestruje konto poprzez aplikację mobilną FlirtMi.

  Serwis - platforma świadcząca usługę komunikacji pomiędzy użytkownikami poprzez aplikację mobilną działajacą na telefonie Klienta stworzoną i utrzymywaną przez Platformę Rozrywki Mobilnej NITRO Sp. z o.o. a także strona www.flitmi.pl oraz wap.flirtmi.pl.

  Nick - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika, jaka została przez niego przybrana na etapie rejestracji Konta w Serwisie.

  Konto - dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu miejsce w aplikacji mobilnej, za pośrednictwem, którego Użytkownik zarządza danymi opisującymi jego osobę, a także dokonuje działań i operacji związanych z obecnością w aplikacji mobilnej.

  Profil - zbiór informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Serwisu, które udostępniane i prezentowane są w Serwisie.

  Abonament - opłata uiszczana przez Użytkownika za dostęp do Serwisu.

  Usługi - usługi świadczone przez Administratora na rzecz Użytkownika zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w szczególności usługi polegające na zapewnieniu Użytkownikowi możliwości komunikacji z innymi użytkownikami oraz lokalizowaniu Użytkowników. Usługi obejmują także publikację danych na stronie www.flirtmi.pl oraz wap.flirtmi.pl.
  § 3
  Korzystanie z serwisu


  1. Usługi Serwisu oferowane są dla modeli telefonów komórkowych wymienionych w Załączniki 1 do niniejszego Regulaminu.
  2. Do korzystania z usług serwisu niezbędne jest posiadanie telefonu komórkowego:
   1. umożliwiającego pobieranie i użytkowanie aplikacji mobilnych,
   2. poprawnie skonfigurowanego do odbierania wiadomości WAP-PUSH oraz umożliwiającego połączenie się z internetem za pomocą działającego punkt dostępu typu INTERNET GRPS/EDGE/3G, posiadającego 2MB wolnej pamięci.
  3. Do korzystania usługi polegającej na lokalizowaniu użytkownika dodatkowo niezbędne jest posiadanie modelu telefonu, który udostępnia Aplikacji informacje o podłączonych nadajnikach BTS lub umożliwia korzystanie z wiadomości CBS
  4. Przed złożeniem zamówienia Użytkownik zobowiązany jest upewnić się czy urządzenie, którym dysponuje spełnia wymagania techniczne określone w §3 ust 1-3.
  5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nienależyte działanie aplikacji na urządzeniu niespełniającym wymagań technicznych określonych w §1 ust 1-3, a abonament nie podlega zwrotowi.
  6. Poprzez rejestrację w Serwisie skutkującą założeniem Konta, Użytkownik:
   1. oświadcza iż zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu.
   2. oświadcza, iż wizerunek na fotografiach, fotografie oraz wszystkie dane składające się na Profil przekazuje do Serwisu dobrowolnie oraz wyraża zgodę na upublicznienie Profilu przez Administratora, co oznacza, iż dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg Użytkowników.
   3. wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora wszelkich danych osobowych przekazanych podczas rejestracji oraz późniejszej edycji Profilu w celu ich rozpowszechniania poprzez publikację na łamach Serwisu.
   4. wyraża zgodę na rozpowszechnianie fotografii oraz wizerunku, przekazanych podczas rejestracji oraz późniejszej edycji Profilu na łamach Serwisu.
   5. wyraża zgodę na wykorzystywanie powyższych danych, informacji i wizerunku przez Administratora w celach informacyjnych, statystycznych oraz publikacji na stronie www.flirtmi.pl i wap.flirtmi.pl.
   6. wyraża zgodę na lokalizowanie jego telefonu poprzez Serwis oraz na podawanie informacji o lokalizacji innym Użytkownikom Serwisu.
   7. oświadcza iż posiada uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa (w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawo do wykorzystania wizerunku) do tego, aby przekazywane przez Użytkownika materiały mogły być rozpowszechniane poprzez publikację na łamach Serwisu nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich.
   8. wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości SMS od innych użytkowników Serwisu oraz od Administratora Serwisu. Użytkownik ma prawo zrezygnować z otrzymywania wiadomości od innych Użytkowników poprzez wybranie w aplikacji komórkowej w zakładce Menu\Ustawienia\Wiadomości SMS opcji NIE.
  7. Informacje przekazywane przez Użytkownika do Serwisu podczas procedury rejestracji lub edycji Profilu, mogą być moderowane przez Administratora, co oznacza, iż Administrator może odmówić opublikowania ich na łamach Serwisu, a tym samym zablokować Konto jeżeli podawane treści lub informacje będą niedozwolone ze względu na przepisy prawa, treść Regulaminu oraz dobre obyczaje lub moralność.
  8. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto z Serwisu. Wraz z usunięciem Konta usunięty zostanie z Serwisu Profil Użytkownika na stałe i bezpowrotnie.
  9. Usunięcie Konta powoduje zaprzestanie świadczenia usług Serwisu wykupionych przez Użytkownika. Niewykorzystany abonament nie podlega zwrotowi.
  10. W przypadku zmiany telefonu komórkowego lub innych podobnych przyczyn, Użytkownik może pobrać aplikację ze strony wap.flirtmi.pl . Po zalogowaniu przy użyciu swojego Nicka i hasła Użytkownik będzie miał dostęp do swojego Konta oraz będzie mógł wykorzystać przysługujący mu uprzednio opłacony abonament.
  11. W przypadku zaprzestania opłacania abonamentu przez Użytkownika, Administrator ma prawo usunąć Konto, jeśli od daty ostatniego dnia obowiązywania abonamentu upłynęło minimum 90 dni.
  12. Mając na uwadze dobro Użytkowników, a także w celu zapewnienia najwyższej jakości Serwisu, niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu do innych celów - sprzecznych lub niewłaściwych - niż to wynika z charakteru i przedmiotu Serwisu, a w szczególności niedozwolone jest:
   1. rozpowszechnianie treści pornograficznych;
   2. uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej;
   3. rozsyłanie spamu i nie zamówionej informacji handlowej;
   4. podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się działać na szkodę Użytkowników, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich;
   5. publikowanie na łamach Serwisu treści naruszających przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.)
  13. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, iż Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, Administrator może zablokować lub usunąć Konto bez konieczności uprzedniego informowania użytkownika. Niewykorzystany abonament nie podlega zwrotowi.
  14. 14. Niedozwolone jest podawanie przez Użytkownika w treściach ogólnie dostępnych na łamach Serwisu (np. Na Profilu) informacji w jakikolwiek sposób mogących wskazywać sposób bezpośredniej komunikacji z Użytkownikiem (numer telefonu, adres e-mail, dane kontaktowe komunikatora internetowego itd. itp.)
  § 4
  Odpowiedzialność Administratora i reklamacje


  1. Administrator stosownie do możliwości technicznych dołoży starań, aby Serwis był dostępny w sposób nieprzerwany.
  2. Administrator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług na zasadach określonych przepisami prawa, przy czym odpowiedzialność Administratora ograniczona jest w każdym wypadku do wysokości ostatniego uiszczonego abonamentu i nie obejmuje utraconych korzyści.
  3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte działanie Serwisu wynikające z:
   1. niewłaściwego funkcjonowania sieci telekomunikacyjnych innych operatorów telekomunikacyjnych lub dostawców,
   2. niedostatecznej przepustowości łącza, za pomocą, którego Użytkownik jest podłączony do sieci Internet,
   3. korzystania z Usługi przez osoby trzecie przy wykorzystaniu konta Użytkownika,
   4. pogorszenia warunków technicznych do świadczenia Usług z przyczyn niezależnych od Administratora,
   5. siły wyższej,
   6. naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.
  4. Reklamacje dotyczące nienależytego działania Serwisu należy zgłaszać na adres e-mail flirtmi@nitro.pl
  5. Administrator zastrzega sobie prawo do rozpatrywania wyłącznie tych reklamacji które zostaną zgłoszone w terminie 14 (czternastu) dni od daty zdarzenia stanowiącego przedmiot.
  6. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu zgłoszenia.
  7. Reklamacja powinna zawierać:
   1. określenie podmiotu dokonującego reklamacji (Nick)
   2. określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu.
   3. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację.
  8. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty jej otrzymania przez Administratora.
  § 5
  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI


  1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest Platforma Rozrywki Mobilnej NITRO sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Zaleskiego 36/6, 31-525 Kraków wpisana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS KRS 0000178058, REGON 356756156, NIP 677 22 18 794
  2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
  3. Udostępnione przez Użytkownika dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z Usługi.
  4. Dane osobowe mogą być udostępnione organom władzy publicznej upoważnionym do dostępu do danych na podstawie właściwych przepisów prawa.
  5. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich modyfikacji.
  6. Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
  § 6
  Opłaty


  1. Użytkownik nabywa prawo do korzystania z Serwisu po opłaceniu abonamentu, przy uwzględnieniu Cennika. Administrator zastrzega sobie możliwość odstąpienia od pobierania opłat (np. w czasie bezpłatnego okresu próbnego; w ramach działań promocyjnych) bez konieczności zmiany Cennika.
  2. Cennik oraz Regulamin są udostępnione Użytkownikowi na stronie www.flirtmi.pl w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przed założeniem konta. Rejestracja Konta w Serwisie oraz każdorazowa opłata abonamentu są równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz Cennika w brzmieniu obowiązującym odpowiednio na chwilę rejestracji lub przedłużenia abonamentu. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
  3. Określone w polskich złotych opłaty korzystanie z Serwisu są pobierane jako płatność z góry (przedpłacane) w chwili opłacenia abonamentu zgodnie z Cennikiem, a serwis jest dostępny Użytkownikom do czasu wygaśnięcia abonamentu. Użytkownik może opłacić abonament tylko za jeden okres rozliczeniowy. Przedłużenia abonamentu należy dokonać najwcześniej na 7 dni przed wygaśnięciem uprzednio opłaconego abonamentu.
  4. Uiszczone przez Użytkownika opłaty abonamentowe nie podlegają zwrotowi.
  § 7
  Zmiany Regulaminu


  1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie www.flirtmi.pl wraz z informacją o ich dokonaniu.
  2. Regulamin wchodzi w życie w terminie 30 dni od jego opublikowania na stronie www.flirtmi.pl.
  3. Po ukazaniu się na stronie www.flirtmi.pl lub w innych miejsca do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie na Konto po wejściu Regulaminu w życie stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
  4. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania na Konto i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.
  5. Oświadczenie powinno dotrzeć do Administratora najpóźniej w terminie 30 dni od wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli oświadczenie Użytkownika nie dotrze do Administratora w podanym wyżej terminie, przyjmuje się, że Usługobiorca zaakceptował zmieniony Regulamin.
  6. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociąga za sobą usunięcie Konta Użytkownika.
  § 8
  Zakończenie funkcjonowania serwisu


  1. Usługodawca zobowiązuje się poinformować użytkownika o planowanym zakończeniu funkcjonowania serwisu z 60-dniowym wyprzedzeniem, umożliwiając tym samym wykorzystanie opłaconego abonamentu.
  2. Od dnia przekazania informacji, o której mowa w ust. 1 usługodawca nie będzie przyjmował Abonamentu od Użytkownika.
  Załącznik 1
  Kompatybilne modele telefonów


  Aplikacja FlirtMi jest dostępna na następujące modele telefonów:

  Nokia: 2700 classic, 2730 classic, 3120 classic, 3720 Classic, 5000, 5130, 5220, 5230, 5300, 5310, 5500, 5530, 5610 XpressMusic, 5800, 6120 classic, 6131, 6210 Navigator, 6220 Classic, 6233, 6280, 6288, 6300, 6303, 6500 classic, 6500 slide, 6600i, 6630, 6680, 6700, 6730 classic, 7230, 7373, 8800 Arte, E50, E51, E52, E61, E63, E65, E66, E71, E72, E75, N70, N73, N82, N95, N95 8GB, N97, X2, X3, X6-00

  LG: GD330, GD510, GT500, GT505, KC550, KC780, KE850, KE970, KF600, KF750, KM900 Arena, KP500 Cookie, KT520, KU250, KU380, KU990, KU990i

  Motorola: E8, K1, RAZR V9, U9

  Samsung: B3310, B3410, B5310, C5212, D900, F480, i8000, I8910, i900, L870, M3510, S3310, S3500, S3600i, S3650, S5200, S5230, S5233, S5510, S5620, S7220, S7330, S7350i, S8300, SGH-D900i, SGH-F330, SGH-F480, SGH-i900, SGH-J400, SGH-L170, SGH-L700, SGH-L760, SGH-U600, SGH-U700, SGH-U800, SGH-U900, SGH-Z170, SGH-Z370, SGH-Z400, SGH-Z630

  Sony Ericsson: C510, C702, C902, C905, D750i, F305, G502, K530i, K550i, K610i, K660i, K700i, K750i, K770i, K800i, K810i, K850i, S312, T650i, U100i, U10i Aino, U1i Satio, W350i, W380i, W580i, W595, W610i, W660i, W800i, W810i, W850i, W880i, W890i, W910i, W995

  Załącznik 2
  Cennik


  1. Opłata pobierana jest w postaci abonamentu. Opłata za 14-dniowy abonament wynosi 2 zł netto (2,46 z VAT). Przedłużenie abonamentu wymaga uiszczenia opłaty przez Użytkownika. Brak uiszczenia opłaty w terminie powoduje zaprzestania świadczenia Usługi.
  2. Opłata pobierana jest na zasadach:
   1. samoodnawialnej subskrypcji (subskrypcja MT). Aby wypisać się z subskrypcji należy wysłać SMS o treści STOP FLIRTMI na numer 60268. W czasie obowiązywania subskrypcji Użytkownik jest obciążany kwotą 2 zł netto ((2,46 z VAT) co 14 dni. Aby ponownie zapisać się do subskrypcji należy wysłać SMS o treści START FLIRTMI na numer 60268. Koszt wysłania wiadomości na numer 60268 w sieci PLUS jest bezpłatne. W sieciach PTC ERA, ORANGE oraz PLAY koszt wysłania SMS na numer 60268 jest zgodny ze standardową stawką za wysłanie wiadomości tekstowej. Ta subskrybcja jest aktywna tylko w sieci PLUS.
    lub
   2. Subskrypcji nie odnawialnej automatycznie. Przedłużenie subskrypcji wymaga uiszczenia opłaty przez Użytkownika. Brak uiszczenia opłaty w terminie powoduje zaprzestania świadczenia Usługi.
    Informacja o rodzaju subskrypcji podana jest przy pobraniu Aplikacji.
  3. Aplikację można pobrać nieodpłatnie (z wyjątkiem opłaty za transmisję ponoszonej na rzecz operatora telefonii) ze wskazanych stron wap (np. portale mobilne wybranych operatorów, strona wap.nitro.pl). W przypadku pobierania Aplikacji poprzez wysłanie SMS użytkownik ponosi dodatkowo koszt wysłania SMS. Koszt ten wynosi do 0,50 zł netto (0,62 z VAT)
  4. Za wysłanie sms-a do innego użytkownika serwisu za pośrednictwem numeru 70068 lub 7036 pobierana jest opłata 0,50 zł netto (0,62 z VAT) za każdą wysłaną wiadomość.
  5. Oprócz opłaty abonamentowej użytkownik ponosi na rzecz operatora telefonii opłaty również za przesyłanie danych. Administrator zaleca użytkownikom dobranie optymalnej oferty dostępu do Internetu (np. pakiety danych). W tym celu należy skontaktować się z właściwym z operatorem sieci komórkowej.
  6. Od cen podanych w niniejszym cenniku mogą przysługiwać zniżki i inne promocje cenowe (np. bezpłatny okres próbny). Oferta promocyjna publikowana podczas sprzedaży aplikacji.
Copyright 2018 Platforma Rozrywki Mobilnej NITRO Sp. z o.o. w likwidacji